Споразумение. Условия за ползване на НИИД Консулт.
           
           
Споразумение

І.Общи положения:

 1. Това споразумение се сключва между Счетоводна къща "НИИД Консулт" ЕООД, доставчик на услугите описани в уеб сайтовете www.needconsult.bg и www.счетоводнакъща.com, потребителите и клиентите ползуващи тези услуги. Използуването на тази хипер-връзка от потребителите се приема като съгласие с условията на това споразумение. При несъгласие потребителите са освободени от ангажимента да ползуват услугите на Счетоводна къща НИИД Консулт.
 2. НИИД Консулт ЕООД предоставя своите услуги, така, както ги е описала в web-сайта си, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.
 3. Счетоводна къща НИИД Консулт предоставя два основни вида услуги:
  • Консултантски, свеждащи се до: извършване на технически дейности от технически секретар по изготвяне и попълване на документи посещение на институции, с цел подаване и получаване на документи и всякакъв вид времеспестяващи услуги, вкл. регистрация на домейни в областта БГ, целящи улеснение на клиентите на фирмата; изготвяне на бизнеспланове от главния счетоводител на фирмата за кандидатстване по кредити и програми.
  • Счетоводни услуги, свързани с извършване на счетоводно обслужване на физически лица, търговски дружества регистрирани в България, чуждестранни представителства и всякакви други регистрирани в РБългария и изискващи счетоводно обслужване, според българската нормативна уредба. Извършването на дейността се извършва от квалифицирани счетоводители с опит в работата си с фирми от всички браншове и проверяващи институции.
 4. НИИД Консулт ЕООД използва рекламни фирми - трети страни за показването на реклами, когато потребителите посещават уеб сайтовете www.needconsult.bg и www.счетоводнакъща.com. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията на потребителите на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за тях. За да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, прочетете: Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

ІІ. Права и задължения на НИИД Консулт ЕООД:

 1. Своевременно извършване на заплатените услуги, като извършването им в срок зависи и от сроковете обявени от съответната институция.
 2. Счетоводна къща НИИД Консулт уведомява клиентите си, че като момент на плащане приема датата на банковия документ за превод на суми.
 3. Извършването на абсолютно всички услуги от НИИД Консулт ЕООД е придружено с подписването на договор за извършване на съответните услуги.
 4. Счетоводна къща НИИД Консулт има право да откаже извършването на дадена услуга, ако прецени, че тя не е от компетентност на нейните служители.
 5. Счетоводна къща НИИД Консулт се задължава да спазва изискванията за качество на водене на счетоводството и съобразно данъчното и счетоводното законодателство.
 6. Счетоводна къща НИИД Консулт не носи отговорност за вреди, причинени на клиентите си, които са произтекли от неспазване на закон или друг нормативен акт от страна на последните.
 7. Счетоводна къща НИИД Консулт не носи отговорност за непредоставени и неправомерно издадени документи, както и за документи с невярно съдържание, предоставени  от клиентите ползващи услугите на фирмата.
 8. Счетоводна къща НИИД Консулт не приспада и не възстановява суми за заплатени, но неусвоени от клиентите услуги.
 9. Счетоводна къща НИИД Консулт се задължава да не предоставя информацията за фирмите с която разполага, освен с тяхно съгласие, с изключение на случаите когато се засягат правата и интересите на НИИД Консулт ЕООД и/или това е поискано по съответния законов ред от държавните органи.
 10. Счетоводна къща НИИД Консулт запазва правото си без предварително уведомяване да прекратява взаимоотношенията си с клиенти, в случай че установи нарушения изпълнението на условията от сключените договори, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.
 11. НИИД Консулт ЕООД не възстановява никакви суми за услуги, едностранно и предварително прекратени от клиентите, без оглед на срока, за който са заплатени услугите.
 12. Счетоводна къща НИИД Консулт не поема никакви ангажименти, отнасящи се до взаимоотношения на клиентите и с трети лица, освен в случайте в които представлява счетоводно клиентите си пред проверяващи органи, като не поема отговорност за пропуснати ползи, претърпени вреди или наложени санкции, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.
 13. Счетоводна къща НИИД Консулт запазва правото си да променя и подобрява вида на услугите си по всяко време, като се ангажира с навременно уведомяване на клиентите си чрез публикуването на съобщения в това споразумение или като ги уведомява лично в писмен вид. В даден срок, ако фирмите - потребители не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат автоматично обвързани с тях. При заявено несъгласие в дадения срок Счетоводна къща НИИД Консулт може да прекрати временно или окончателно взаимоотношенията си с клиента.
 14. Счетоводна къща НИИД Консулт има право да изпраща уведомления по факс или email, с което писмената форма се счита за спазена.
 15. Счетоводна къща НИИД Консулт има право да използва кукита (cookies) в собствената си интернет страница. Кукитата (cookies) представляват малко количество информация, предавана от сървъра към клиентския компютър и записвани на него за кратко време, като клиентският компютър ги предава всеки път към сървъра, с което той се индентифицира еднозначно.

ІІІ. Права и задължения на клиентите на Счетоводна къща "НИИД Консулт" ЕООД:

 1. Заплатилите услуга в НИИД Консулт ЕООД имат право да получат компетента услуга в кратък срок, предоставена от квалифицирани служители, като се ползват с вниманието и уважението на персонала на Счетоводна къща НИИД Консулт.
 2. След заплащане да услуга, клиентите на Счетоводна къща НИИД Консулт получават фактура за съответното плащане.
 3. Клиентите на фирмата се задължават,своевременно да уведомяват за настъпили промени по информацията за контакти и друга информация отнасяща се пряко до извършването на услугите от Счетоводна къща НИИД Консулт.
 4. Клиентите носят пълна отговорност за смисъла и верността на информацията, която предоставят.
 5. Навременно уреждане от страна на клиентите на всички финансови взаимоотношения с Счетоводна къща НИИД Консулт, като в противен случай се лишават от възможността да предявяват претенции от каквото и да е било естество към НИИД Консулт ЕООД.
 6. В случай на последващо несъгласие с качеството на извършваните услуги и поставените условия към клиентите от страна на Счетоводна къща НИИД Консулт, клиентите могат да прекратят предсрочно взаимоотношенията си с НИИД Консулт ЕООД, но нямат право на никакви компенсации и обезщетения.
 7. Потребителят може да използва свободно информацията от уеб сайтовете www.needconsult.bg и www.счетоводнакъща.com, като няма право да я извлича по никакъв начин, с цел създаване и използване в други сайтове, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.
 8. Клиентите на Счетоводна къща НИИД Консулт се съгласяват да получават и да разглеждат непоискани търговски съобщения от същата.
 9. В случай, че не желаят да получават и да разглеждат непоискани търговски съобщения от Счетоводна къща НИИД Консулт, клиентите могат да заявят отказа си чрез изпращането на обратен и-мейл до consult@need.bg. В този случай, клиентите съзнават, че това води до риск от ненавременно подаване на всякаква информация от страната на Счетоводна кйща НИИД Консулт към клиентите и не могат да имат претенции от такова естество.
 10. Клиентите на Счетоводна къща НИИД Консулт се съгласяват, че не са регистрирани в Регистъра на електроните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения към Комисията за защита на потребителите. В противен случай и при несъгласие са освободени от ангажимента да ползуват услугите на Счетоводна къща НИИД Консулт.
 11. Клиентите на Счетоводна къща НИИД Консулт са запознати с правата си по Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, относно получаването на търговски съобщения от всякакъв вид.

При възникнали неясноти по горното споразумение и други въпроси, пишете на нашите електронни пощи.

Споразумението съдържа препоръки за правилната употреба на needconsult.bg и услугите, които предоставя.

Всички права запазени © 2010 NEED Consult Ltd.